Realizacja zadań Państwowej Inspekcji sanitarnej polega na nadzorowaniu i monitorowaniu:

- w celu oceny realnych i potencjalnych zagrożeń mogących wpływać na stan warunków zdrowotnych ludności

Poprzez   działalność  oświatowo-zdrowotną  zmierza  do  kreowania właściwych postaw  i zachowań zdrowotnych,  promuje styl życia służący zachowaniu i umacnianiu zdrowia.