Załącznik   do Zarządzenia nr 383/2011

                                                                                                                           Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

                                                                                                                                z dnia 21 listopada 2011 roku ,

zarządzenie zmieniające Nr 403/2012 z dnia  11 grudnia 2012 r.  

 

STATUT

POWIATOWEJ  STACJI  SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ

w  MOGILNIE

 

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w  stosunku  do   Powiatowej Stacji posiada Wojewoda Kujawsko – Pomorski.

 

§ 3.1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Mogilno.

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat mogileński.

3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Mogilnie”.

 

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostka budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa. 

 

§ 5.1. Działalnością  Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny              w Mogilnie, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” – jako organ rządowej administracji            zespolonej w powiecie. 

       2. Powiatowy Inspektor  jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji. 

 

§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)      ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości  środowiskowych;

2)      zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)      kształtowanie  odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

 

 

2.   Cele,  o których mowa w ust.1,  realizowane są  w szczególności poprzez:

 

1)  nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2)      prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw  do jej stwierdzenia;

3)      prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)      sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci młodzieży;

5)      nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)      nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;                                                                                                                                                                                                                                                               

7)      prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)      wykonywanie pomiarów środowiskowych;

9)      opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10)  działalność przeciwepidemiczną;

11)  opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno- sanitarnego;

12)  wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postepowaniu egzekucyjnym w administracji;

13)  przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14)  przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15)  inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16)  sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17)  prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

        

§ 7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, podlegającą m.in. na  świadczeniu usług.          

 

§ 8.1   Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

                                         

1)      przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzi komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

a)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

b)      Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

c)       

2)      komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

 

a)      Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

b)       Stanowisko Pracy  Głównego  Księgowego,

c)      Stanowisko Pracy  Radcy Prawnego.

 

       2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych  komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.