Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) jest instytucją powołaną do realizacji zadań  z zakresu zdrowia publicznego na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 roku  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Została powołana w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych   i zawodowych. Ponadto prowadzi działalność zapobiegawczą    i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych i zawodowych oraz działalność oświatowo-zdrowotną   i promocję zdrowia.

Czynności kontrolne  wykonywane są przez pracowników Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego oraz Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, w oparciu o roczny plan  głównych  kierunków  działań oraz  zasadniczych przedsięwzięć  zatwierdzony przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Bydgoszczy i akceptowany przez Starostę Mogileńskiego.

Organem  PIS w powiecie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS), który jest organem rządowej administracji zespolonej w powiecie. PPIS jest jednocześnie  dyrektorem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE), która jest jego siedzibą.

Stacja sanitarna jest jednostka budżetową będącą podmiotem leczniczym na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Stacja sanitarna jest siedziba państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który jest organem administracji rządowej w powiecie.